ZARZĄDZENIE

Zarządzam zamieszenie poniższej treści na stronie internetowej tut. Sądu w zakładce „ogłoszenia” od dnia dzisiejszego, tj. 22.01.2020 r. do dnia wyznaczonej rozprawy, tj. 21.02.2020 r.

Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział II Karny w sprawie o sygn. akt II K 123/19 przeciwko Klaudii Olszewskiej, oskarżonej o czyny z art. 270§1 k.k. i art. 13§1 k.k. w zw. z art. 286§1 k.k. i art. 270§1 k.k. przy zast. art. 11§2 k.k. (w której postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Rejonowa Będzin o sygn. akt PR 2 Ds. 640.2018), zawiadamia pokrzywdzonych, że termin rozprawy wyznaczono na dzień 21 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Jana Sączewskiego 23. Nadto tut. Sąd poucza, że pokrzywdzony, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji, może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Jednocześnie tut. Sąd zawiadamia, iż Klaudia Olszewska może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu kary bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, w trybie art. 387 kpk).
Sąd może uwzględnić ten wniosek, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwiają się temu prokurator oraz pokrzywdzony.

 

SSR Grzegorz Majcherczyk

Na oryginale właściwe podpisy

Będzin, dnia 14 stycznia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 1016/19

OGŁOSZENIE

„W dniu 31 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1016/19 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Ewie Gałek przez komornika sądowego,

spadkodawca: Ewa Gałek, PESEL: 46021503564

ostatni adres: ul. Miasta Auby 6/51, Czeladź

data zgonu: 18 maja 2019 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłej Ewie Gałek - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                                                             /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 14 listopada 2019 roku

Sygn. akt I N 1055/19

                            OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 29 października 2019 roku przed notariuszem Michałem Grajnerem w Kancelarii Notarialnej Michał Grajner i Partner w Katowicach został sporządzony protokół zawierający wykaz inwentarza po Teresie Pruszowskiej, zmarłej 16 maja 2019 roku, PESEL 33040701880 ostatnio stale zamieszkałej w Będzinie przy ulicy Partyzantów 5.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

Będzin, dnia 12 września 2019 r.

Sygn. akt I N 814/19

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 27 sierpnia 2019 roku został złożony protokół obejmujący wykaz inwentarza po Eugeniuszu Stanisławie Grząbie (Grząba), PESEL 52071215151, zmarłym w dniu 13 lipca 2019r. w Czeladzi, którego miejscem zwykłego pobytu była Czeladź, a sporządzony przed Notariuszem Rafałem Szmalem w Kancelarii Notarialnej w Czeladzi.

Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

/-/ SSR Ewa Gradowska

Będzin, dnia 24 lipca 2019 r.

Sygn. akt I Ns 316/19 

OGŁOSZENIE

„W dniu 24 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 316/19 zostało wydane przez Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Romanie Mazur przez komornika sądowego,

spadkodawca: Roman Mazur: PESEL: 48032815892,

ostatni adres: ul. Poniatowskiego 8/1, Czeladź,

data zgonu: 1 października 2012 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Romanie Mazur - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                              /-/RSR Klaudia Panfil