Sygn akt I Ns 655/20

 

ZARZĄDZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO

 Przewodniczący Sędzia Ewa Gradowska po   rozpoznaniu     w   dniu 16 września 2020r. w   Będzinie na   posiedzeniu   niejawnym   sprawy z wniosku Zenona Jagły

z udziałem Doroty jagła-Biesaga

o stwierdzenie nabycia spadku

 zarządza:

ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu Doroty Jagła-Biesaga

kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Macieja Kokota.

/-/ Sędzia Ewa Gradowska

Będzin, dnia 22 września 2020 r.

Sygn. akt I N 814/19

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 11 września 2020 roku został złożony protokół obejmujący uzupełnienie wykazu inwentarza po Eugeniuszu Stanisławie Grząbie (Grząba), PESEL 52071215151, zmarłym w dniu 13 lipca 2019r. w Czeladzi, którego miejscem zwykłego pobytu była Czeladź, a sporządzony przed Notariuszem Rafałem Szmalem w Kancelarii Notarialnej w Czeladzi.

Poucza się, że ze złożonym uzupełnionym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

/-/ Sędzia Ewa Gradowska

Będzin, dnia 17 września 2020 r.

Sygn. akt I Ns 727/20

OGŁOSZENIE

„W dniu 14 września 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 727/20 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Stefanie Leonie Stachaczku przez komornika sądowego,

spadkodawca: Stefan Leon Stachaczek, PESEL: 56110614079

ostatni adres: ul. Odkrywkowa 30, Będzin

data zgonu: 24 sierpnia 2017 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Stefanie Leonie Stachaczek - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                                                             /-/ RSR Klaudia Panfil

Sygn. akt I Co 515/20

POSTANOWIENIE

Dnia 10 sierpnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:   Sędzia Ewa Gradowska

po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2020 roku w Będzinie na posiedzeniu niejawnym

w sprawie egzekucyjnej

z wniosku wierzyciela        Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie

z udziałem dłużnika            Kamila Kowalik

w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysława Nowińskiego w sprawie o sygn. akt Km 1608/19

postanawia

odrzucić skargę.

/-/ Sędzia Ewa Gradowska

Sygn. akt I Co 489/20

POSTANOWIENIE

Dnia 10 sierpnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:   Sędzia Ewa Gradowska

po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2020 roku w Będzinie na posiedzeniu niejawnym

w sprawie egzekucyjnej

z wniosku wierzyciela        Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie

z udziałem dłużnika            Anety Gęsikowskiej

w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysława Nowińskiego w sprawie o sygn. akt Km 1254/19

postanawia

odrzucić skargę.

/-/ Sędzia Ewa Gradowska