OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 26 września 2022r. został złożony wykaz inwentarza po Ryszardzie Małota zmarłym w dniu 24 stycznia 2021r. ostatnio zamieszkałym w Bobrownikach.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

Będzin, dnia 17 listopada 2022r.

Sygn. akt I Ns 797/22

OGŁOSZENIE

„ W Sądzie Rejonowym w Będzinie pod sygn. akt I Ns 797/22 toczy się sprawa z wniosku Magdaleny Rogal o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Bargieł zmarłej w dniu 6.10.2021r. w Będzinie, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Będzin.

W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Będzinie.

Sąd wzywa spadkobierców aby w ciągu trzech miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

/-/ Sędzia Ewa Gradowska

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 17 maja 2022 roku został złożony przez Krzysztofa Ligęze w Sądzie Rejonowym w Będzinie wykaz inwentarza po Romanie Ligęzie, zmarłym 25 lutego 2021 roku, PESEL 36090803717, ostatnio stale zamieszkałego w Rogoźniku przy ulicy Polnej 14.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)


/-/ Sędzia Magdalena Łuczyńska

Sygn. akt I N 1245/22

Będzin, dnia 22 września 2022 roku

 OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 12 września 2022 roku przed notariuszem Markiem Wieczorkiem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Będzinie został sporządzony protokół zawierający wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku: Firma Wielobranżowa „SANSTOL” Zbigniew Garłowski w spadku.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

/-/Sędzia Ewa Gradowska

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 04.03.2022 roku został sporządzony przez Joannę  Jarzębską wykaz inwentarza po Barbarze Bednarz, zmarłej 20 maja 2019 roku, PESEL 50080802902 ostatnio stale zamieszkałej w Bobrownikach przy ulicy Polnej 49.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

                                                                     (-) Sędzia Joanna Szatan