Będzin, dnia 7 lipca2020 r.

Sygn. akt I Ns 372/20

OGŁOSZENIE

„W dniu 30 czerwca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 372/20 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Zofii Mazurkiewicz przez komornika sądowego,

spadkodawca: Zofia Mazurkiewicz, PESEL: 11070904123

ostatni adres: ul. Pokoju 35, Będzin,

data zgonu: 1 stycznia 2003 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłej Zofii Mazurkiewicz - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                                                             /-/ RSR Klaudia Panfil

Będzin, dnia 2 lipca 2020 r.

Sygn. akt I Ns 671/19

 OGŁOSZENIE

„W dniu 30 czerwca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 671/19 zostało wydane przez Referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie postanowienie, w którym zlecono sporządzenie spisu inwentarza wchodzącego w skład spadku po Tadeuszu Tabeńskim przez komornika sądowego,

spadkodawca: Tadeusz Tabeński, PESEL: 54101014477

ostatni adres: ul. Podzamcze 69/1, Będzin,

data zgonu: 22 grudnia 2016 roku.

Poucza się, że wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym Tadeuszu Tabeńskim - spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

                                                                                                                                             /-/ RSR Klaudia Panfil

Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział II Karny w sprawie o sygn. II K 314/20 przeciwko Wojciechowi Copik, oskarżonego o czyn z art. 284 § 2 k.k. x47 (w której postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Rejonowa w Będzinie o sygn. akt PR 2 Ds. 1747.2019), zawiadamia pokrzywdzonych, że termin rozprawy wyznaczono na dzień 15 lipca 2020 r., o godz. 13.00 w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Jana Sączewskiego 23. Nadto tut. Sąd poucza, że pokrzywdzony do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji, może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Będzin, dnia 14 listopada 2019 roku

Sygn. akt I N 1055/19

                            OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 29 października 2019 roku przed notariuszem Michałem Grajnerem w Kancelarii Notarialnej Michał Grajner i Partner w Katowicach został sporządzony protokół zawierający wykaz inwentarza po Teresie Pruszowskiej, zmarłej 16 maja 2019 roku, PESEL 33040701880 ostatnio stale zamieszkałej w Będzinie przy ulicy Partyzantów 5.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 638ˡ § 3 k.p.c.)

Będzin, dnia 12 września 2019 r.

Sygn. akt I N 814/19

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Będzinie ogłasza, iż w dniu 27 sierpnia 2019 roku został złożony protokół obejmujący wykaz inwentarza po Eugeniuszu Stanisławie Grząbie (Grząba), PESEL 52071215151, zmarłym w dniu 13 lipca 2019r. w Czeladzi, którego miejscem zwykłego pobytu była Czeladź, a sporządzony przed Notariuszem Rafałem Szmalem w Kancelarii Notarialnej w Czeladzi.

Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

/-/ SSR Ewa Gradowska