„Kompleksowe wykonanie usług porządkowych na terenie budynków Sądu Rejonowego w Będzinie”

Nr sprawy: ZP 4/19

 

1. Zbiorcze zestawienie ofert (pdf)

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

INFORMACJA

Dot.: „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowegow Będzinie”- Nr sprawy: ZP 1/19 (*PDF)

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamówienie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej „ustawa”) o wartości nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ustawy Pzp.

 

POD NAZWĄ

„Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego
w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 1/19

 

Ogłoszenie - Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 1/19 (DOC)

Załączniki:

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (DOC)
załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego (DOC)
załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy PZP, składane na podstawie art. 25a ust.1 (DOC)
załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ustawy Pzp. składane na podstawie art. 25a ust. 1 (DOC)
załącznik nr 5 – informacja - wykaz usług (DOC)
załącznik nr 6 – informacja o osobach (DOC)
załącznik nr 7 – informacja o sprzęcie (DOC)
załącznik nr 8 – wzór umowy (DOC)
załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (DOC)

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania na usługę "Ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie" (PDF)

Będzin, dn. 13.04.2018r.

 

"Kompleksowy remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23 - ETAP I"

Nr sprawy: ZP-2/18

INFORMACJA dot. „Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie”- Nr sprawy: ZP 1/18 (*PDF)


PYTANIA I ODPOWIEDZI (*PDF)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamówienie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej „ustawa”) o wartości nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. ustawy Pzp.