Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy!, a w szczególności:

współmałżonkowie,
partnerzy w związkach nieformalnych,
dzieci,
osoby starsze,
osoby niepełnosprawne.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna, np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.
Przemoc psychiczna, np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.
Przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.
Inny rodzaj zachowań, np. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

 

Informator- baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu będzińskiego w roku 2020 

Informator- baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu będzińskiego

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotknietych przemocą w rodzinie w woj. śląskim (*xslx)

Więcej informacji na stronie ministerstwa sprawiedliwości:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-08-31 10:20:33 Karol Wadas
2 2019-09-20 11:01:16 Andrzej Kędzierski
3 2019-07-23 11:24:56 Karol Wadas
4 2019-07-15 13:02:41 Karol Wadas
5 2019-04-24 10:30:32 Karol Wadas