Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatniej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html;

Zestawienie zmian w ustawie  o nieodpłatniej pomocy prawnej,  nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html 

 

Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19 lub aktualnych informacji dotyczących świadczenia powyższych usług. 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html     

 

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255) stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach rowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

młodzież do 26. roku życia – po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość;
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
• osoby, które ukończyły 65 lat – po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość;
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
kombatanci – po przedłożeniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
weterani – po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa;
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
kobiety w ciąży – po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.


Pomoc prawna polega na:

• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W obrębie właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Będzinie funkcjonują następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (organizację i funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zapewniają powiaty, które udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej realizują jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej):

1. Starostowo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin, punkt czynny: poniedziałek - piątek, w godzinach 14:00 - 18:00 (porad udzielają adwokaci i radcy prawni);
2. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. I. Krasickiego 17A, 42-500 Będzin, punkt czynny: poniedziałek - piątek, w godzinach 9:00 - 13:00 (porad udzielają radcy prawni);
3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czeladzi, ul. Szpitalna 85, 41-250 Czeladź, punkt czynny: poniedziałek - piątek, w godzinach 11:00 - 15:00 (porad udzielają adwokaci);
4. Punkt mobilny w Psarach, prowadzony przez organizację pożytku publicznego Fundację Godne Życie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100, 42-512 Psary, punkt czynny: wtorek w godzinach 13:00 - 17:00, czwartek w godzinach 13:00 - 17:00;
5. Punkt mobilny w Wojkowicach, prowadzony przez organizację pożytku publicznego Fundację Godne Życie: Zespół Szkól Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, ul. Źrałków 1, 42-580 Wojkowice, punkt czynny: poniedziałek w godzinach 13:30 - 17:30, środa w godzinach 13:30 -17:30, piątek w godzinach 13:30 - 17:30;
6. Punkt mobilny w Dobieszowicach, prowadzony przez organizację pożytku publicznego Fundację Godne Życie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach z siedzibą w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 25c, 42-584 Dobieszowice, punkt czynny: wtorek w godzinach 8:00 - 12:00, czwartek w godzinach 8:00 - 12:00.

Lokalizacja oraz harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Będzińskiego: http://www.powiat.bedzin.pl/niezbednik-mieszkanca-menu/punkty-pomocy-prawnej
Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2020-06-22 13:23:47 Andrzej Kędzierski
2 2020-04-29 10:09:24 Andrzej Kędzierski
3 2017-10-24 08:57:15 Radomir Krakowski
4 2017-05-23 07:44:39 Radomir Krakowski