Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw reguluje:

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia
18 czerwca 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 2046 ze zm.); 

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.MS z 2019 r. poz. 138 ze zm.);
- Instrukcja Kancelaryjna Sądu Rejonowego w Będzinie. 


Akty oskarżenia, pozwy, wnioski oraz pisma procesowe i inne pisma, składane są przez strony, uczestników postępowania, ich pełnomocników oraz osoby zainteresowane osobiście lub
za pośrednictwem poczty w Biurach Podawczych/BOI poszczególnych sądów.

Na każdym piśmie bezpośrednio wpływającym do Biura Podawczego/BOI pracownik zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo, wraz z kopertą, w której pismo zostało nadesłane. Na żądanie osoby wnoszącej pismo, pracownik Biura Podawczego /BOI przyjmuje je, poświadczając jego przyjęcie na kopii pisma.

Cała dostarczona korespondencja jest rejestrowana we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, sortowana i przekazywana dalej do właściwych komórek organizacyjnych (Prezesa Sądu, oddziałów, wydziałów, zespołów, sekcji).Pisma adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego doręczane są do sekretariatu Prezesa Sądu bez otwierania koperty.

Kierownik Sekretariatu przedstawia Przewodniczącemu wydziału wpływające pisma. Przewodniczący Wydziału wydaje zarządzenia, co do sposobu ich załatwienia. Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego wydziału następuje nadanie sygnatury sprawie i założenie akt sprawy.

Na sygnaturę akt składają się: numer wydziału (liczba rzymska), rodzaj sprawy (symbol), numer kolejny sprawy, pod którym została wpisana do repertorium oraz dwie ostatnie cyfry roku.

W wydziałach sprawy do załatwienia poszczególnym sędziom lub referendarzom przydzielane są losowo, według SLPS. Orzecznicy rozpoznają je na posiedzeniu, a w wypadkach przewidzianych w ustawie na rozprawie, na zasadach określonych w przepisach.

Przydział i rozpoznanie spraw następuje według kolejności wpływu z tym, że w pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy pilne, określone w § 2 pkt. 5 Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 18 czerwca 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 2046 ze zm.). 

W trakcie rozpoznania sędzia wyznacza terminy rozpraw, wydaje zarządzenia, kontroluje terminowe i należyte wykonywane zarządzeń przez sekretariat i wydaje orzeczenia kończące sprawę oraz informuje uczestników postępowania o ich prawach i obowiązkach procesowych.

Pisma wysyłane przez Sąd doręczane się adresatowi za potwierdzeniem odbioru.W odpowiedzi na otrzymane pismo uczestnicy postępowania winni powoływać się w piśmie na datę i sygnaturę pisma, którego odpowiedź dotyczy.

Po zakończeniu postępowania sądowego przewodniczący rozprawy lub posiedzenia zalicza akta do odpowiedniej kategorii archiwizacyjnej i wskazuje okres ich przechowywania.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis
1 2022-04-08 13:20:12 Karol Wadas