Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw reguluje:

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych,
Akty oskarżenia, pozwy, wnioski oraz pisma procesowe i inne pisma, składane są przez strony, uczestników postępowania, ich pełnomocników oraz osoby zainteresowane osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurach Podawczych poszczególnych sądów.

Wzory urzędowych formularzy stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 80, poz. 728) i udostępnia się je nieodpłatnie w biurze obsługi interesanta.

Na każdym piśmie bezpośrednio wpływającym do Biura Podawczego pracownik zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo, wraz z kopertą, w której pismo zostało nadesłane. Na żądanie osoby wnoszącej pismo, pracownik Biura Podawczego przyjmuje je, poświadczając jego przyjęcie na kopii pisma.

Cała dostarczona korespondencja jest rejestrowana we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, sortowana i przekazywana dalej do właściwych komórek organizacyjnych (Prezesa Sądu, oddziałów, wydziałów, zespołów).Pisma adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego doręczane są do sekretariatu Prezesa Sądu bez otwierania koperty.

Kierownik Sekretariatu przedstawia Przewodniczącemu wydziału wpływające pisma. Przewodniczący Wydziału wydaje zarządzenia, co do sposobu ich załatwienia. Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego wydziału następuje nadanie sygnatury sprawie i założenie akt sprawy.

Na sygnaturę akt składają się: numer wydziału (liczba rzymska), rodzaj sprawy (symbol), numer kolejny sprawy, pod którym została wpisana do repertorium oraz dwie ostatnie cyfry roku.

W wydziałach Przewodniczący przydzielają sprawy do załatwienia poszczególnym sędziom lub referendarzom, którzy rozpoznają je na posiedzeniu, a w wypadkach przewidzianych w ustawie na rozprawie, na zasadach określonych w przepisach.

Przydział i rozpoznanie spraw następuje według kolejności wpływu z tym, że w miarę możliwości w pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy nie cierpiące zwłoki, tj. sprawy, w których zastosowano tymczasowe aresztowanie lub wniesiono o zastosowanie tego środka, orzeczono środek zabezpieczający, rozpoznawane w sądzie sprawy o wykroczenia, w których orzeczono kary aresztu, oraz sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, a także sprawy rozpatrywane w trybie przyspieszonym, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, z wyjątkiem spraw o rozwód i unieważnienie małżeństwa, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, pilne czynności z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz z zakresu postępowania wyjaśniającego w sprawach nieletnich, sprawy z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika oraz z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, sprawy o naruszenie posiadania, sprawy z art. 768 i 794 Kodeksu postępowania cywilnego oraz skargi na czynności komornika, a także wnioski o wydanie zarządzeń tymczasowych.

W trakcie rozpoznania sędzia wyznacza terminy rozpraw, wydaje zarządzenia, kontroluje terminowe i należyte wykonywane zarządzeń przez sekretariat i wydaje orzeczenia kończące sprawę oraz informuje uczestników postępowania o ich prawach i obowiązkach procesowych. W toku postępowania w sekretariacie wydziału przyjmowani są interesanci, sporządzane są wezwania i zawiadomienia oraz wykonywane inne czynności. Pisma wysyłane przez Sąd doręczane się adresatowi za potwierdzeniem odbioru.

W piśmie wysyłanym przez Sąd oprócz nazwy sądu podaje się sygnaturę akt, datę podpisania pisma, stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko podpisującego. W odpowiedzi na otrzymane pismo uczestnicy postępowania winni powoływać się w piśmie na datę i sygnaturę pisma, którego odpowiedź dotyczy.

Po zakończeniu postępowania sądowego przewodniczący rozprawy lub posiedzenia zalicza akta do odpowiedniej kategorii archiwizacyjnej i wskazuje ich okres przechowywania.

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis