Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

Dokumenty do pobrania:
Poradnik dla pełnomocnika zawodowego Poradnik dla pełnomocnika zawodowego
Poradnik dla powoda Poradnik dla powoda
Poradnik dla pozwanego Poradnik dla pozwanego

EPU, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze
Uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu
wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan
faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego –
to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli
tzw. e-Sąd.

Istota elektronicznego postępowania upominawczego polega na:
umożliwieniu elektronicznej komunikacji z sądem, w tym również złożenia i opłacenia pozwu,
utrwalaniu czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych
szybkim wydaniu orzeczenia tylko i wyłącznie jako dokumentu elektronicznego,
ograniczeniu czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady, że czynności powoda podjęte w inny sposób, niż drogą elektroniczną nie wywołują skutków i nie będą przez sąd procedowane.

Elektronizacja postępowania upominawczego obejmuje obszar merytoryczny od złożenia
pozwu do złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego. Korzyści z wprowadzonych
zmian to:
Przyspieszenie postępowania – przede wszystkim poprzez uproszczenie procesu oraz jego automatyzację, a także poprzez specjalizację pracowników e-Sądu,
Zminimalizowanie liczby dokumentów składanych do sądu i komornika, obarczonych wadami,
Istotne obniżenie kosztów prowadzenia postępowania,
Ułatwienie dostępu do dokumentów (orzeczeń, akt sprawy) osobom upoważnionym,
Możliwość bieżącego śledzenia postępowania przez strony,
Ułatwienie dostępu do Sądu dla osób niepełnosprawnych,
Ograniczenie do koniecznego minimum, czynności związanych z obsługą biurową w tradycyjnym rozumieniu (obsługa akt, papierowych repertoriów, części korespondencji – np. do strony powodowej),
Elastyczność zarządzania kadrami (głownie orzeczniczymi),
Łatwość złożenia pozwu przez powoda,
Automatyzacja obsługi powodów masowych w tym wymiana informacji z powodem masowym za pomocą systemów informatycznych.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje
cały kraj.

Fundament prawny pod elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadziła
nowelizacja z dnia 9 stycznia 2009 r. ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 26
poz.156 z 2009 r.).

https://www.e-sad.gov.pl/

Historia zmian

Lp.DataOsobaOpis