1. Co zrobić aby złożyć w sądzie pozew o zapłatę, eksmisję, odszkodowanie, itd.?
  Należy złożyć pismo zawierające wskazanie:
  - kim jest osoba wnosząca (dane adresowe);
  - czego się domaga; - wskazanie od kogo (dane adresowe);
  - dlaczego, z jakiego tytułu;
  - wskazać wartość przedmiotu sporu, czyli ile dla osoby wnoszącej pozew jest warte, to o co wnosi, przy pozwie o zapłatę, jest to żądana kwota, przy eksmisji wysokość trzymiesięcznego czynszu w lokalu; - uzasadnienie, dlaczego powód wnosi swoje żądania, dlaczego wystąpił z powództwem;
  - wskazanie dowodów na poparcie swoich twierdzeń (kserokopie dokumentów, wskazanie świadków itd.).
  Pozew składa się w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu, bądź wysyła pocztą. Musi być złożony oryginał wraz z załącznikami dla Sądu oraz kopie wraz z załącznikami w ilości odpowiadającej ilości osób po stronie pozwanej.
 2. Czy jest w Sądzie dostępny formularz wniosku o podział majątku dorobkowego?
  Nie ma, wniosek o podział majątku dorobkowego należy sporządzić na karcie formatu A4 w dwóch egzemplarzach, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania, imię i nazwisko uczestnika wraz z adresem zamieszkania. Należy wymienić wszystkie składniki majątku dorobkowego byłych małżonków wraz z określeniem ich wartości. Do wniosku należy dołączyć odpis wyroku rozwodowego lub o separacji z klauzulą prawomocności oraz dokumenty na poparcie dowodów powołanych we wniosku (w 2 egzemplarzach).
 3. Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego w trakcie trwania małżeństwa?
  Sprawę o podział majątku można wnieść po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub separacji, a także wtedy, gdy zapadł prawomocny wyrok znoszący małżeńską wspólność majątkową lub małżonkowie zawarli notarialną umowę o zniesienie tej wspólności.
 4. Czy przy założeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku ponoszę dodatkowe koszty?
  Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy nie upłynęło 6 miesięcy do dnia rozprawy, na rozprawie składa się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, od którego pobiera się opłatę w kwocie 50 złotych (w znaczku sądowym) od każdej z osób, która je składa. Opłata od wniosku także wynosi 50 zł.
 5. Czy są jakieś urzędowe formularze?
  Pozew składa się zwykłym pismem. Urzędowe formularze są w postępowaniach uproszczonych, o zapłatę kwoty do 10.000,00 zł w wydziałach grodzkich. Na urzędowym formularzu składa się również oświadczenie o stanie majątkowym załączone do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.
 6. Czy są w sądzie dostępne formularze do założenia sprawy o dział spadku?
  Nie ma, wniosek o dział spadku należy sporządzić samodzielnie na karcie formatu A 4, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dokładny adres, imię i nazwisko uczestników postępowania ( spadkobierców ) wraz z adresami. Należy wymienić wszystkie składniki, które wchodzą w skład masy spadkowej po zmarłym z jednoczesnym podaniem ich wartości oraz dołączyć oryginalny odpis prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzenie nabycia spadku.
 7. Czy sprawę o dział spadku przeprowadza się tylko przed Sądem?
  Sprawę o dział spadku można przeprowadzić przed notariuszem lub sądem. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd położenia tego spadku lub sąd, w którym stwierdzono nabycie spadku. Jeśli w skład spadku nie wchodzą nieruchomości ani inne prawa majątkowe, których własność musi być przeniesiona w formie aktu notarialnego, umowę o dział spadku można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej.
 8. Czy wyrok dostaje się z urzędu?
  Nie, o wyrok, bądź postanowienie należy złożyć wniosek w Sądzie, osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów lub przesłać pocztą. Opłata od odpisu wyroku wynosi 6 zł, za każdą rozpoczętą stronę. Aby wyrok miał moc prawną musi być opatrzony klauzulą prawomocności, dlatego o taki odpis wyroku z klauzulą prawomocności należy wnosić najwcześniej w 22 dniu od dnia wydania wyroku. Należy się jednak wcześniej upewnić, czy wyrok jest prawomocny, to znaczy, czy nie wpłynął na niego środek zaskarżenia. Z urzędu doręcza się stronom wyroki zaoczne oraz postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie doręczane stronom staje się prawomocne po upływie określonego czasu od daty odebrania orzeczenia przez strony. Najczęściej jest to okres 7-mio dniowy, przeznaczony na wniesienie środka odwoławczego.
 9. Dzisiaj miałam rozprawę o stwierdzenie nabycia spadku po mojej matce. Na rozprawie zostało ogłoszone postanowienie. Jak można uzyskać odpis prawomocnego postanowienia ?
  Odpis prawomocnego postanowienia wydawany jest na wniosek strony. Wniosek należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów lub przesłać pocztą oraz uiścić opłatę na wniosku 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Można na wniosku nakleić znaczek sądowy.
 10. Ile kosztuje wydanie odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?
  Jeden odpis prawomocnego postanowienia kosztuje 6,00 złotych, za każdą rozpoczętą stronę.
 11. Ile uprawomocnia się postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku?
  Postanowienie staje się prawomocne po 21 dniach licząc od dnia następnego po rozprawie, o ile nie zostanie zaskarżone.
 12. Ile kosztuje założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?
  Założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku kosztuje 50 zł po jednej zmarłej osobie.
 13. Ile wynosi opłata od wniosku o podział majątku dorobkowego?
  Opłata stała od wniosku wynosi 1.000 złotych, w przypadku zgodnego wniosku o podział majątku opłata ta wynosi 300 złotych.
 14. Ile wynosi opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku?
  Za wniosek o uzasadnienie wyroku nie pobiera się opłaty.
 15. Ile wynosi opłata za sprawę o dział spadku?
  Opłata za sprawę wynosi 500zł, a jeśli jest to zgodny wniosek stron to wynosi ona 300zł.
 16. Jak jest opłata od pozwu o zapłatę?
  Od pozwu o zapłatę, opłata jest stosunkowa i wynosi 5% wskazanej w pozwie wartości przedmiotu sporu. W postępowaniu nakazowym opłaca się 1/4 obliczonej w ten sposób opłaty stosunkowej. Przy wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwany uiszcza 3/4 obliczonej opłaty.
 17. Jak uiszczać opłaty sądowe?
  Opłaty sądowe uiszcza się bądź w znakach opłaty sądowej, naklejonymi na piśmie skierowanym do Sądu (nie wolno ich przekreślać, ani po nich pisać), bądź na konto sądu ze wskazaniem, jakiej sprawy opłata dotyczy (przez podanie sygnatury sprawy, nazwisk stron).
 18. Jak wnosi się skargę na czynności komornika i jaka jest opłata za sprawę?
  Skargę na czynności komornika wnosi się w terminie 7 dni od daty dokonania tej czynności przez komornika lub otrzymania od komornika zawiadomienia o podjęciu czynności. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest Sąd Rejonowy, w okręgu którego znajduje się Komornik, którego skarga dotyczy. Skargę wnosi się w takiej ilości egzemplarzy ile jest stron postępowania t.j. wierzycieli, dłużników i komornika. W skardze należy wymienić wszystkich wierzycieli i dłużników wraz z ich adresami oraz sygnaturę akt komorniczych, których skarga dotyczy, a także wartość przedmiotu egzekucji t.j. kwotę, którą dłużnik winien zapłacić. Ponadto należy dokładnie określić czynność komornika, której dotyczy skarga. Opłata za skargę wynosi 100 zł.
 19. Jak złożyć wniosek o zniesienie współwłasności?
  Wniosek o zniesienie współwłasności należy złożyć w ilości odpowiadającej ilości uczestników postępowania ( współwłaścicieli ) na karcie formatu A4, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania, imię i nazwisko uczestników wraz z adresem zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem sporu. Opłata za sprawę wynosi 1.000zł, a jeśli jest to zgodny wniosek wszystkich uczestników - 300zł.
 20. Jaka jest opłata od eksmisji?
  Od pozwu o eksmisję pobierana jest opłata stała w wysokości 200,00 zł.
 21. Jaka jest opłata od pozwu?
  Opłata może być stała, stosunkowa, tymczasowa. Opłata stała nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 5.000,00 zł. opłata stosunkowa nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 100,000,00 zł. Opłatę tymczasową ustala Sąd.
 22. Jakie dokumenty należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?
  - odpis skrócony aktu zgonu i aktu małżeństwa osoby zmarłej,
  - odpis skrócony aktu urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu,
  - odpis skrócony aktu małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (zmiana nazwiska),
  - wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego, o ile spadkodawca sporządził testament.
  Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, która ma urządzoną księgę wieczystą to należy złożyć jej odpis i wypis z rejestru gruntów.
 23. Moja matka zmarła, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała mnie. Czy ja muszę założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po mojej matce?
  Tak, należy złożyć do Sądu Rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy ( Wydziału Cywilnego) wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
 24. Zmarła moja matka, do jakiego sądu mam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?
  Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest Sąd ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.
 25. Czy ja we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku muszę wskazać dane mojego ojca i brata?
  Tak, we wniosku muszą być wskazane wszystkie osoby , które dziedziczyłyby gdyby testamentu nie było.
 26. Czy jest w Sądzie dostępny formularz wniosku o zasiedzenie ?
  Nie ma, wniosek o zasiedzenie nieruchomości należy sporządzić na karcie formatu A4 w tylu egzemplarzach ilu będzie uczestników postępowania, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania, imiona i nazwiska uczestników wraz z adresami zamieszkania. Jako uczestników należy wskazać wszystkich właścicieli lub posiadaczy nieruchomości, której dotyczy wniosek. Do wniosku należy dołączyć mapę nieruchomości sporządzoną według zasad obowiązujących przy oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych, wyciąg z ewidencji gruntu, odpis z księgi wieczystej ( jeżeli jest założona księga wieczysta ), zaświadczenie czy jest płacony podatek. Opłata od wniosku wynosi 2.000 zł.
 27. Gdzie składa się wniosek o znęcanie nad rodziną?
  Do Prokuratury Rejonowej miejsca zamieszkania