2014-02-18 15:03:05Strona Główna

 Będzin, dnia 29 stycznia 2014r.

Z.Prez.l -4/14

 

ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W BĘDZINIE
z dnia 29 stycznia 2014r.

 

   Na podstawie art. 22 § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dniem 1 lutego 2014 roku tworzy się czytelnię akt w Sądzie Rejonowym w Będzinie.
      Jednocześnie z dniem 1 lutego 2014 roku wprowadzam Regulamin czytelni akt jak w załączniku.

/na oryginale właściwe podpisy/   
Prezes Sądy Rejonowego w Będzinie
Ewa Gradowska               

Regulamin Czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Będzinie.

 
 


Będzin, dn. 17.01.2014 r.

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach
Nr 87/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku
w sprawie wysyłania pism sądowych bez podpisu własnoręcznego.

 
Będzin, dn. 19 grudnia 2013r. 

Z. Prez. 25 /13
 
 
ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie
i
Dyrektora Sądu Rejonowego w Będzinie

w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2014

 
 
 

            Na podstawie § 45 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych oraz przepisu art. 130 § 2 k.p.
zarządza się co następuje:

 

- za dzień 3 maja 2014r. – święto przypadające w dniu wolnym od pracy – ustala się dzień
2 maja 2014r. dniem wolnym od pracy

 

- za dzień 1 listopada 2014r. – święto przypadające w dniu wolnym od pracy – ustala się dzień 10 listopada 2014r. dniem wolnym od pracy

 

- dzień 20 czerwca 2014r. ustala się dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 7 czerwca 2014r. 

 

- dzień 24 grudnia 2014r. ustala się dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 13 grudnia 2014r. 

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                  
                        Dyrektor                                                                                 Prezes

         Sądu Rejonowego w Będzinie                                                Sądu Rejonowego w Będzinie

               Agnieszka Noszczyk                                                                SSR Ewa Gradowska

       (na oryginale właściwe podpisy)                                                   (na oryginale właściwe podpisy)


 
Konto dochodów budżetowych
 

Wpłaty z tytułu opłat sądowych (wpisy i należności)
NBP O.Ok. Katowice 85 1010 1212 3050 0422 3100 0000

Konto sum depozytowych 
Wpłaty z tytułu poręczeń, zabezpieczeń majątkowych, kaucji, wpłat z licytacji nieruchomości
BGK O. Katowice 33 1130 1091 0003 9098 8590 0001

Konto sum na zlecenie
Wpłaty z tytułu zaliczek sądowych na biegłych, kuratorów, ogłoszenia w prasie, wizje oraz ekspertyzy
NBP O.Ok. Katowice 25 1010 1212 3050 0413 9800 0000

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Wpłaty z tytułu nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
  BGK O. Katowice 68 1130 1091 0003 9098 8520 0001


W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt i wydział

Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Będzinie
Strona umożliwia Państwu zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Sądu. Po lewej stronie znajdują się odnośniki do miejsc związanych z dzałalnością Sądu a także do informacji na temat działania poszczególnych wydziałów. Zapraszamy do korzystania z zawartości strony.
OBWIESZCZENIE
O ZAKOŃCZENIU MIGRACJI KSIĄG WIECZYSTYCH


 

       W dniu 5 września 2013r. w Sądzie Okręgowym w Siedlcach – Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych zakończono przenoszenie treści dotychczasowych ksiąg wieczystych z obszaru właściwości Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Migracją objęto dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone dla:
- miast Będzin, Czeladź i Wojkowice
- gmin Bobrowniki i Psary.


 

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie
SSR Ewa Gradowska
/na oryginale właściwe podpisy/


 

 

OGŁOSZENIE 

 


           Z dniem 1 września 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Będzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych został wdrożony system księgi elektronicznej. W związku z tym wszystkie wnioski o odpisy i wpisy do księgi wieczystej należy składać wyłącznie na formularzach udostępnionych na stronie tut. Sądu oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, a także w punkcie informacyjnym.
Złożenie wniosku w innej formie niż formularz spowoduje jego zwrot bez wzywania o uzupełnienie należytej formy wniosku.

           Wprowadzenie systemu wiąże się z przekazywaniem założonych już ksiąg wieczystych do migracji w celu przepisania ich treści do systemu księgi elektronicznej.
Listy ksiąg wieczystych sukcesywnie przekazywanych do migracji będą wywieszane na tablicy informacyjnej tut. Sądu.

           Wnioski o wpisy i odpisy należy składać w Biurze Podawczym Wydziału
Ksiąg Wieczystych w godzinach od: 8.00 — 14.00

Na dzień 01.03.2013r. nadal trwa migracja Ksiąg Wieczystych.
 Dane adresowe:

Sąd Rejonowy w Będzinie
42-500 Będzin
ul. Sączewskiego 23
Telefon: 32 368 81 88
Fax: 32 368 81 45

Wydział V Ksiąg Wieczystych
42-500 Będzin
ul. Królowej Jadwigi 2
Telefon: 032 763 29 41

Wydział VII Karny
42-500 Będzin
ul. Sączewskiego 27
Telefon/Fax: 32 368 81 65

 
 

Jednostki nadrzędne Sądu Rejonowego w Będzinie:

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sąd Apelacyjny w Katowicach
Ostatnie aktualności